EARLY SUMMER AUCTION 2022

Bekijk heel de veiling collectie

 

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ONLINEVEILING 2022

van Excel Equine Events B.V., gevestigd te Gorinchem (versie 2020)

Artikel 1. Definities

 1. In deze “Algemene Veilingvoorwaarden Onlineveiling 2022 (de “Onlineveilingvoorwaarden”) wordt verstaan onder:
  1. Artikel: een artikel in deze Onlineveilingvoorwaarden;
  2. Bieder: een persoon die zich heeft aangemeld bij de Veilingsite om als potentiële Koper tijdens de Onlineveiling te bieden op Veulens;
  3. BTW: omzetbelasting;
  4. Consument: een Koper die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  5. Dierenarts: een dierenarts, gespecialiseerd in paarden;
  6. Embryo: een ongeboren Veulen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt in deze Onlineveilingvoorwaarden onder Veulen uitdrukkelijk ook een Embryo begrepen;
  7. Koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een Veulen die tijdens de Onlineveiling tussen de Verkoper en de Koper tot stand komt, overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage 1;
  8. Koopsom: het bedrag waarvoor het Veulen tijdens de Onlineveiling door VB aan de Koper is toegewezen, exclusief de Veilingkosten en eventuele BTW;
  9. Koper: een natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon die als koper optreedt bij een Koopovereenkomst;
  10. Levering: het moment dat het Veulen daadwerkelijk fysiek wordt geleverd op een door de Koper aangegeven adres, aldus zijnde het moment dat Veulen daadwerkelijk uit het transportmiddel stapt en voet zet op het afleveradres;
  11. Onlineveiling: de door VB georganiseerde onlineveiling;
  12. Onlineveilingvoorwaarden: deze Algemene Veilingvoorwaarden Onlineveiling 2022 zoals vastgesteld door VB;
  13. Secretariaat: het secretariaat van VB met contactgegevens info@veulenveilingborculo.nl;
  14. Selectiecommissie: de commissie van VB die is belast met het selecteren van Veulens;
  15. Toewijzing: de verklaring van VB aan de Koper, houdende de mededeling dat het Veulen, onder de verplichting tot betaling van de Koopsom en de kosten, aan de Koper is toegewezen;
  16. VB: “Veulenveiling Borculo”, zijnde de handelsnaam van Excel Equine Events B.V., kantoorhoudende te (4207 VC) Annie M.G. Schmidtlaan 10 Gorinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78557054;
  17. Veilingcatalogus: de veilingcatalogus met betrekking tot de Onlineveiling, die voorafgaand aan de Onlineveiling wordt gepubliceerd op de Veilingsite;
  18. Veilingkosten: kosten die door VB aan de Koper in rekening worden gebracht, te weten 10% van de Koopsom, exclusief BTW;
  19. Veilingsite: de website van VB waarop de Onlineveiling zal plaatsvinden, met URL: www.veulenveilingborculo.nl/online-veulenveiling;
  20. Verkoper: een natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een Koopovereenkomst;
  21. Verzoek tot Veiling: het door VB schriftelijk geaccepteerde verzoek van de Verkoper om het Veulen te veilen tijdens de Onlineveiling; en
  22. Veulen: een door de Selectiecommissie voor de Onlineveiling geselecteerd veulen of, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een Embryo.

 

 1. Aan de hiervoor in dit Artikel 1 gedefinieerde begrippen komt in deze Onlineveilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe. Deze begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Onlineveilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de Onlineveiling gesloten Koopovereenkomsten alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
 2. VB draagt er zorg voor dat bezoekers van de Veilingsite tijdig vóór de aanvang van de Onlineveiling kennis kunnen nemen van deze Onlineveilingvoorwaarden.
 3. Deze Onlineveilingvoorwaarden zijn te vinden op de Veilingsite. Deze Onlineveilingvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en deze tekst is bindend. Indien de Onlineveilingvoorwaarden ook zijn opgesteld in een andere taal, zal, in geval van geschil over de inhoud of strekking van deze Onlineveilingvoorwaarden, uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.
 4. Elke deelnemer aan de Onlineveiling, geeft daarmee te kennen bekend te zijn met deze Onlineveilingvoorwaarden en met de inhoud daarvan in te stemmen.
 5. De Verkoper verplicht zich om zijn Dierenarts op te dragen, uiterlijk vijf (5) dagen vóór de aanvang van de Onlineveiling, het Veulen klinisch te keuren op basis van het veterinair keuringsprotocol van VB. Dit veterinair keuringsprotocol is op aanvraag verkrijgbaar bij het Secretariaat. De Koper heeft het recht dit veterinair keuringsrapport in te zien. In geval er discussie ontstaat over de staat waarin het Veulen zich bevindt op moment van Levering of later, is het veterinair keuringsrapport van de Dierenarts van de Verkoper leidend.
 6. De Verkoper garandeert dat het Veulen op het moment van selectie, rond het moment van de Onlineveiling en bij de Levering, vrij is van ongeoorloofde middelen, zoals opgenomen in de meest recente FEI lijst van ongeoorloofde middelen.
 7. Veulens zijn te bezichtigen op afspraak bij de Verkoper.

 

Artikel 3. Voorbereiding, uitvoering en toezicht Veiling

 1. De voorbereiding en uitvoering van de Onlineveiling worden uitsluitend door VB bepaald. VB bepaalt de gang van zaken voorafgaande aan en tijdens de Onlineveiling en heeft de bevoegdheid om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Onlineveiling toe te laten, één of meer Veulens niet te veilen of niet toe te wijzen, de volgorde van veilen te veranderen, een bod niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Onlineveiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
 2. Bieders dienen zich op de Veilingsite digitaal te registreren op de door VB vastgestelde wijze. Iedere Bieder krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord. Door zich te registeren, verklaren Bieders bekend te zijn met de Onlineveilingvoorwaarden en onvoorwaardelijk met de inhoud daarvan in te stemmen.
 3. Ieder Bieder is verantwoordelijk voor zijn of haar digitale handelingen
 4. De Onlineveiling vindt plaats door VB.
 5. VB heeft tijdens de Onlineveiling het recht onjuistheden in door of namens haar gedane (mondelinge en schriftelijke) uitingen alsmede, al of niet tijdens de Onlineveiling, gemaakte fouten te corrigeren.
 6. Zij die deelnemen aan de Onlineveiling zijn verplicht om de door of namens VB gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen en aanvaarden het feit dat bij de Onlineveiling technische storingen kunnen optreden waardoor een digitaal gedaan bod mogelijk niet goed wordt verwerkt.
 7. VB is niet gehouden te garanderen dat Verkoper het Veulen vrij en onbezwaard kan verkopen en kan overdragen aan Koper. VB is niet aansprakelijk voor daaruit eventueel voortvloeiende schade.

 

Artikel 4. Wijze van veilen en totstandkoming Koopovereenkomst

 1. De Veulens worden bij opbod verkocht, in de staat waarin zij zich op het moment van veilen bevinden.
 2. Het bieden geschiedt door het digitaal invoeren van een bod. Iedere Bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn of haar bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, gebonden. Bieder biedt voor eigen rekening en risico. Indien een Bieder is gemandateerd door een samenwerkingsverband van kopers of een rechtspersoon, dient dit bij de registratie van de Bieder voor de Onlineveiling te worden vermeld aan VB. Bieder wordt gehouden aan zijn of haar bod tot dat een hoger bod is geaccepteerd.
 3. Er wordt als volgt geboden: Veulens worden ingezet op een bedrag van € 5.000.- (zegge: vijfduizend euro). Tot een bedrag van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) tot € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) bedragen de biedstappen minimaal € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per stap en vanaf een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) bedragen de biedstappen minimaal € 1.000,- (zegge: duizend euro) per stap.
 4. De Onlineveiling sluit op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Onlineveiling staat aangegeven op de Veilingsite. Indien in de laatste vijf (5) minuten vóór de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf (5) minuten verlengd. De definitieve sluiting vindt vervolgens plaats op het moment dat er de laatste vijf (5) minuten na het laatste bod geen nieuw bod meer is uitgebracht.
 5. Het Veulen wordt toegewezen aan de hoogste Bieder. Vanaf het moment van Toewijzing, komt de Koopovereenkomst tussen de Koper en Verkoper tot stand op de voorwaarden als uiteengezet in het model aangehecht als Bijlage 1.
 6. Zo spoedig mogelijk na afloop van de Onlineveiling zal VB de Koopovereenkomst voor het Veulen aan de Koper en de Verkoper toezenden. De Koper en de Verkoper zullen binnen vijf (5) werkdagen de ondertekende Koopovereenkomst aan VB retourneren, uitsluitend ter vastlegging van de totstandkoming van de Koopovereenkomst. Het niet ondertekend retourneren van de Koopovereenkomst door Koper en/of Verkoper tast de totstandkoming van de Koopovereenkomst niet aan.
 7. De Koopovereenkomst komt rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de Koper. VB heeft uitsluitend de rol van bemiddelaar middels het faciliteren van de Veilingsite.

 

Artikel 5. Consumenten en onlinekoop

 1. Bij online verkopen geldt voor Consumenten het wettelijk herroepingsrecht op basis van art 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek. Dit artikel geeft Consumenten bij een onlinekoop het wettelijk recht om een online verkoopovereenkomst binnen een periode van veertien (14) dagen na Levering, zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Ingeval de Koper gebruik wil maken van dit recht, is hij/zij gehouden hiervan schriftelijk bericht te doen aan VB en aan de Verkoper, middels toezending van het Modelformulier voor ontbinding, aangehecht als Bijlage 2, of door middel van een aangetekend schrijven.
 2. VB betaalt binnen veertien (14) dagen na de ontbinding de Koopsom, te vermeerderen met de Veilingkosten en, indien van toepassing BTW, terug aan Koper. Eventuele waardevermindering als gevolg van het gebruik van het Veulen, dat verder is gegaan dan nodig is om de aard, de kenmerken en het gebruik c.q. de rijdbaarheid van het Veulen vast te stellen, zal voor rekening van Koper komen en in mindering worden gebracht op de aan de Koper terug te betalen Koopsom. Voor de toepassing van dit Artikel, geldt als uitgangspunt dat de Koper het Veulen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dit tijdens een fysieke veiling zou mogen doen.
 3. Koper is gehouden het Veulen voor eigen rekening en risico aan Verkoper terug te leveren binnen een periode van veertien (14) dagen na de ontbinding.
 4. Gedurende de bedenktijd periode van veertien (14) dagen en tot aan het moment van terug levering is Koper gehouden goede zorg te verlenen aan het Veulen en in voorkomend geval ook de redelijke instructies van de Verkoper op te volgen.

 

Artikel 6. Betaling en Levering

 1. Na Toewijzing van een Veulen stelt VB een factuur op en dient de Koper de Koopsom, te vermeerderen met de Veilingkosten en - indien van toepassing - BTW, aan VB te voldoen op een door deze aan te wijzen bankrekening en met inachtneming van de gestelde betalingstermijn. VB zal tot aan het moment van Levering de Koopsom namens Koper houden en na de Levering zal VB de Koopsom namens de Verkoper houden. Bij in gebreke blijven van Koper door niet tijdige betaling heeft VB een retentierecht op het Veulen.
 2. Als over de Koopsom van een Veulen BTW moet worden geheven, dan zal dit zowel online als op de door VB op te stellen factuur worden vermeld.
 3. VB zal tot aan het moment van Levering de Koopsom namens de Koper houden en na de Levering zal VB de Koopsom namens de Verkoper houden. Van het voorgaande wordt afgeweken indien de Koper tevens Consument is, in welk geval VB de Koopsom gedurende een periode die eindigt veertien (14) dagen na de Levering voor Koper zal houden en na het verstrijken van deze veertien (14) dagen termijn, de Koopsom namens de Verkoper zal houden.
 4. VB betaalt, nadat deze van de Koper is ontvangen, de Koopsom onder aftrek van de door de Koper aan VB verschuldigde Veilingkosten door aan de Verkoper op een door deze aan te geven bankrekening nadat het Veulen is Geleverd naar tevredenheid van Koper en Verkoper, of, indien Koper tevens Consument is, nadat een periode van veertien (14) dagen is verstreken vanaf de Levering. VB is bevoegd wederzijdse vorderingen tussen de Verkoper en de Koper te verrekenen, doch is daartoe niet verplicht.
 5. Indien er sprake is van overgang van een Veulen naar een andere lidstaat van de Europese Unie, kan VB op verzoek van de Koper een factuur opstellen waarop het BTW-nultarief wordt vermeld. De Koper verplicht zich aan de voorwaarden te voldoen voor een rechtsgeldige intracommunautaire transactie en de Verkoper verplicht zich om daaraan zijn medewerking te verlenen. De Koper wordt gehouden binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de Koopovereenkomst aan te tonen dat bij deze koop sprake was van een rechtsgeldige communautaire transactie. Mocht blijken dat toepassing van gemeld BTW-nultarief toch niet mogelijk is, is de Koper verplicht de verschuldigde BTW alsnog per ommegaande aan VB te voldoen. De Koper vrijwaart VB voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van een rechtsgeldige intracommunautaire transactie.
 6. In geval de Koper woonachtig is in een derde land (niet zijnde een lidstaat  van de Europese Unie), zal een BTW-nultarief worden berekend.
 7. VB betaalt, nadat deze van de Koper is ontvangen, de Koopsom onder aftrek van de verschuldigde Veilingkosten door aan de Verkoper op een door de Verkoper aan te geven bankrekening, nadat het Veulen is geleverd naar tevredenheid van de Verkoper en de Koper. VB is bevoegd wederzijdse vorderingen tussen de Verkoper en de Koper te verrekenen, doch is daartoe niet verplicht.
 8. De Verkoper neemt de verplichting op zich om, indien en voor zolang, een Veulen jonger dan viereneenhalve (4,5) maand is, deze bij de merrie te laten, zonder dat de Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.
 9. Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van de Verkoper. Een Veulen dat op de Onlineveiling is verkocht en viereneenhalve (4,5) maand of ouder is, dient binnen veertien (14) dagen ná de Onlineveiling aan de Koper te zijn geleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Een Veulen dat op de Onlineveiling is verkocht en toen jonger was dan viereneenhalve (4,5) maand, dient uiterlijk wanneer het Veulen vijf (5) maanden oud is feitelijk aan de Koper te zijn geleverd en door de Koper te zijn afgenomen. Van de in dit lid 9 vermelde leveringstermijnen kan alleen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen en na tussenkomst van VB. Op de dag dat het Veulen de leeftijd van vijf (5) maanden heeft bereikt en nog niet is geleverd, is het Veulen vanaf die dag voor rekening en risico van de Koper. Indien de Koper of de Verkoper niet aan zijn afname- of leveringsverplichting voldoet en deswege in verzuim is, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij een direct opeisbare boete ad

€ 3.000,- (zegge: drieduizend euro) vermeerderd met een boete ad € 300,- (zegge: driehonderd euro) voor elke dag dat het verzuim voortduurt.

 1. Het Veulen wordt door de Verkoper op een door de Koper aangegeven adres gelegen in Nederland geleverd, behoudens andersluidende afspraak tussen de Verkoper en de Koper. Indien de Koper en/of de Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, kunnen de Koper en de Verkoper ter zake een andere regeling overeenkomen.
 2. De eigendom van een Veulen gaat niet eerder op de Koper over dan nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de Koopovereenkomst heeft voldaan en feitelijk is geleverd op een door de Koper aangegeven adres.
 3. Tijdens de Onlineveiling kan ook een Embryo worden geveild samen met een draagmoeder. De prijs van het Embryo wordt in die gevallen verhoogd met de prijs voor de draagmoeder. Overleg tussen de Verkoper van de draagmoeder en de Koper moet in die gevallen uitsluitsel geven over de vraag of de draagmoeder zal worden verkocht of verhuurd of dat er een andere oplossing wordt gekozen voor het gebruik c.q. het eigendom van de draagmoeder. Het totaal aan koperskosten zal derhalve bestaan uit de Koopsom voor het Embryo vermeerderd met de Veilingkosten, de vergoeding voor de draagmoeder en de eventuele BTW en zal moeten worden voldaan zoals is omschreven onder lid 1 in dit Artikel.
 4. Elke levering anders dan voormeld is volledig voor rekening en risico van de Verkoper. VB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de in dit Artikel opgenomen bepalingen.

 

Artikel 7. Wanprestatie

 1. Indien de Koper van oordeel is, dat het Veulen na de feitelijke levering niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, dient hij de Verkoper hiervan binnen drie (3) dagen nadat is vastgesteld dat het Veulen niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, doch in elk geval binnen zes (6) maanden na de feitelijke levering, in kennis te stellen door middel van een aan de Verkoper te verzenden aangetekende brief. De Koper dient een afschrift van deze brief te zenden aan VB. De Koper kan zich na ommekomst van zes (6) maanden na de feitelijke levering niet langer op het feit beroepen dat het Veulen niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt.
 2. De Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte Veulen niet lijdt aan één van de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal vierentwintig (24) uur na feitelijke Levering van het Veulen door de Verkoper aan de Koper.
 3. Indien na het moment van Levering, door een Dierenarts één van de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit gebrek bestond vóór de datum van feitelijke Levering, heeft de Koper het recht om zich tot de bevoegde rechter te wenden teneinde deze te verzoeken om de Koopovereenkomst te ontbinden. De verklaring van de Dierenarts van de Koper wordt in dat geval door de Koper aan VB en de Verkoper toegezonden door middel van een aangetekende brief.
 4. Indien Verkoper niet voldoet aan zijn verplichting het Veulen te veilen zoals voortvloeit uit het Verzoek tot Veiling 2022, is hij aan VB een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro).

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. VB sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van de Koper, de Verkoper en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot de navolgende gevallen:
  1. de gezondheidstoestand van de te veilen Veulens, daaronder mede verstaan met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen;
  2. wanneer een in de Veilingcatalogus vermeld Veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden; en
  3. gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.
 2. Bij aansprakelijkheid van VB is de totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, zal de aansprakelijkheid van VB nooit hoger zijn dan de Koopsom. In alle gevallen dat bovenstaande niet van toepassing is, kan de Verkoper en/of de Koper of een derde het dispuut voorleggen aan de bevoegde rechter.
 3. VB is niet aansprakelijk voor fouten in de Veilingcatalogus met betrekking tot de pedigree (dit zijn de gegevens met betrekking tot de afstamming van de te veilen Veulens) of andere gegevens. Op de Verkoper en de Koper rust de verantwoordelijkheid om de juistheid van deze gegevens te controleren.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op deze Onlineveilingvoorwaarden en alle overeenkomsten die met deze Onlineveilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG).
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze Onlineveilingvoorwaarden dan wel uit nadere overeenkomsten die met deze Onlineveilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

 

 

                                                                                                               


Ontvang updates over de online te veilen veulens!

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie